Bộ ấm trà Vuông Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000 

Ấm trà Vuông Thiên Thanh Bát Tràng
Bộ ấm trà Vuông Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000