Bộ ấm tử sa Báo Xuân Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  780,000 

Ấm tử sa Bát Tràng Hoàng Gia HG09
Bộ ấm tử sa Báo Xuân Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  780,000