Bộ ấm tử sa Báo Xuân Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  780,000 

Bộ ấm tử sa Báo Xuân Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  780,000